Mae’r Bwrdd Rheoli’n cynnwys hyd at 10 o aelodau bwrdd ac mae’n gyfrifol am reoli’r Gymdeithas gan gynnwys y polisiau strategol cyffredinol a monitro cydymffurfiaeth.

Caiff aelodau eu recriwtio o gefndiroedd eang a rhannir eu sgiliau a neilltuo amser ac egni i sicrhau bod y Gymdeithas yn anelu i’r cyfeiriad cywir.

  • Mae’r Bwrdd Rheoli (neu is-bwyllgor) yn cyfarfod 10 gwaith y flwyddyn a chyfrifoldeb yr Aelodau yw sefydlu a chynnal systemau rheoli.
  • Caiff y gweithrediadau dydd i ddydd eu dirprwyo i’r Prif Weithredwr a’r Tîm Rheoli Gweithredol.
  • Caiff Aelodau o’r Bwrdd eu hethol bob blwyddyn yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Os hoffech ragor o wybodaeth ar sut i ddod yn Aelod o’r Bwrdd ebostiwch [email protected] neu ffoniwch 01267 232714

Lesley Penn – Cadeirydd

Etholwyd Lesley yn ystod 22 January 2018 fel cadeirydd y Bwrdd Rheoli. Daeth Lesley yn Aelod o’r Bwrdd ym mis Mehefin 2014.

Mae ganddi 27 o flynyddoedd o brofiad yn gweithio mewn cymdeithasau tai yn y sector cyhoeddus. Roedd yn Gyfarwyddwr Gweithredol, Cyfarwyddiaeth Tai a Lles Cymuned, Grŵp Tai Gwalia tan 30 Mehefin 2014.

Fel Cyfarwyddwr Gweithredol i Gwalia, roedd hi’n gyfrifol am gyflenwi gwasanaethau tai a rheoli i 5,000 o denantiaid a deiliaid prydles, darparu gwasanaethau rheoli contractau a rheoli cyfleusterau i 4,100 o unedau llety myfyrwyr, cyfranogiad tenantiaid a datblygu cymunedol a rheoli Canolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid y sefydliad.

Andrew Sivertsen – Is-gadeirydd

Etholwyd Andrew yn ystod y cyfarfod bwrdd yn Ionawr 2018 fel is-cadeirydd.

Mae Andrew wedi bod yn aelod o’r Bwrdd ers 2013 ac oedd yn Gadeirydd ein Pwyllgor Perffomio, Archwilio a Risg. Y pwyllgor hwn sy’n gyfrifol am graffu perfformiad, risg a chyllid y sefydliad.

Mae gyrfa Andrew fel cyfreithiwr yn ddelfrydol ar gyfer penodiad o’r fath gan fod ei sylw i fanylder a’i allu i ddadansoddi gwybodaeth gymhleth yn golygu y gall arwain y pwyllgor drwy adroddiadau ac argymhellion manwl.

Simon Campbell-Davies – Aelod Bwrdd

Etholwyd Simon yn aelod Fwrdd Rheoli Cymdeithas Tai Bro Myrddin ym Mis Gorffennaf 2017 a chadeirydd y Pwyllgor Personel a Chydnabyddiaeth ym mis Hydref 2018.

Mae Simon yn enillwr sawl gwobr marchnata a datblygu busnes proffesiynol â dros 20 mlynedd o brofiad mewn darparu strategaethau marchnata llwyddiannus hyd at lefel cyfarwyddwr / Bwrdd. Arbenigir yn y defnydd strategol ac ymarferol o egwyddorion marchnata ar draws ystod o sectorau.

Mae Simon yn Gymrawd a Marchnatwr Siartredig y Sefydliad Siartredig o Farchnata, Cymrawd y Sefydliad Uniongyrchol a Marchnata Digidol, Aelod o’r Sefydliad Siartredig am Gysylltiadau Cyhoeddus, Lifreiwr o’r Cwmni Anrhydeddus o Farchnatwyr, Rhyddfreiniwr Dinas Llundain ac fe’i dewiswyd fel Hyrwyddwr Google Lleol i Gymru.

Ar hyn o bryd, mae Simon yn Ymgynghorydd Marchnata, Datblygu Busnes a Chysylltiadau Cyhoeddus ac Aelod Bwrdd Cymru i’r Sefydliad Siartredig Marchnata.

Gweithier fel Swyddog Cyfrathebu i Gwasanaeth Gwaed Cymru, is-adran o Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Velindre.

Ann Thomas – Aelod Bwrdd

Etholwyd Ann i’r Bwrdd ym Mis Gorffennaf 2017. Mae Ann wedi bod yn gyfreithiwr ers 1997, yn Gyfarwyddwr yng Nghyfreithwyr Morgan LaRoche, a dros y 17 mlynedd diwethaf wedi arbenigo mewn trafodion eiddo yn y sector Tai Cymdeithasol.

Mae ei chyswllt dyddiol â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ledled Cymru yn golygu bod Ann yn ymwybodol iawn o’r heriau mae’r sector yn ei gwynebu, a bydd ei mewnwelediad o gymorth i’r Gymdeithas wrth wneud penderfyniadau.

Arwyn Thomas – Aelod Bwrdd

Etholwyd Arwyn fel Aelod Bwrdd adeg y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yng Ngorffennaf 2018. Mae’n Ffarmwr ac Arolygwr Siartredig.

Dros y 34 blynedd diwethaf, mae Arwyn wedi ymarfer fel arolygwr â’r Prisiwr Dosbarth ac yn fwy diweddar yr Asiantaeth Swyddfa Brisio yn cwmpasu holl agweddau brisiadau eiddo.

Ar hyn o bryd, mae’n Gadeirydd Cendlaethol a Chyfarwyddwr Cymdeithas Defaid Charollais Prydain ac yn hyrwyddo eu diddordebau yn rheolaidd dros y DU ac Iwerddon.

Cyn-gadeirydd am 15 mlynedd o glwb rygbi lled broffesiynol â chyfrifoldeb am eu rheolaeth gyllidebol a chynlluio strategol.

Paul Ryan – Aelod Bwrdd

Etholwyd Paul yn aelod o Fwrdd Rheoli a Phwyllgor Perfformiad, Archwilio a Risg ym mis Awst 2019.

Mae Paul yn Gyfrifydd Rheolaeth Siartredig cymwys (CIMA) sydd bellach wedi ymddeol. Am 24 mlynedd, fuodd Paul yn Drysorydd Corfforaethol â Grŵp Tai Gwalia yn gyfrifol am y weithred Rheoli Trysorfa, gan chwarae rhan flaenllaw yn trefnu’r holl fencythiadau a gynhwysir ym mhortffolio benthyciad Gwalia (dros £270 miliwn).

Paul oedd y prif swyddog ariannol yn yr Osodiad Preifat Cyntaf yng Nghymru â’r Gorfforaeth Yswiriant Pensiynau ar ran Gwalia a gwblhawyd yn Hydref 2013. Yn Mai 2014, gwnaeth cyflwyniad adeg y Gynhadledd Cyllid Arloesol am ei brofiad yn ymgymryd â’r prosiect. Yn ochr â’r Gosodiad Preifat yn 2013, ail-ariannodd Paul dros £100miliwn o gyfleusterau benthyciad Gwalia i ddatrys cyfyngiad geriadau, tra hefyd yn cymryd rhan ym mhwnc bond M&G.

Daw Paul â 40 mlynedd o brofiad cyllid ag arbenigedd mewn Cyllid Preifat i Fwrdd Bro Myrddin.

Delyth Evans MBE – Aelod Bwrdd

Daeth Delyth Evans yn aelod llawn o’r Bwrdd Rheoli Fis Awst 2019.

Mae gan Delyth dros 36 mlynedd o brofiad lywodraethu ag amrywiaeth o sefydliadau a chynhaliodd swyddi uwch o fewn Llywodraethant Blismona rhwng 1999- 2012. Cadeiriodd Awdurdod Heddlu Dyfed Powys am dair blynedd a rhwng 2009 i 2011, Delyth oedd cadeiryddes Awdurdodau Heddlu Cymru a chyfarwyddwr anweithredol o’r Gymdeithas Awdurdodau’r Heddlu, lle gwnaed penderfyniadau strategol a’u gweithredu ledled Cymru a Lloegr.

Mae gyrfa Delyth yn cwmpasu 40 mlynedd â phrofiad yn y Gymdeithas Adeiladu a rheoli Cymdeithasau Tai. Fel Cyfarwyddwr Datblygiad am gymdeithas dai, fuodd yn gyfrifol am gyflwyno nifer o brosiectau mawr. Ar ôl iddi adael yn 1995 i redeg busnes manwerthu llwyddiannus ei hun, dychwelodd fel aelod bwrdd am 9 mlynedd, â dau ohonynt yn gadeiryddes.

Fe ddaw Delyth â phrofiad helaeth o lywodraethu i fwrdd Rheoli Bro Myrddin ac wedi bod yn gysylltiedig â rhanddeiliaid hŷn yng Nghymru a Lloegr. Dyfarnwyd MBE iddi yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2011 am wasanaethau i’r gymuned yng Ngorllewin Cymru.

Tim Llewelyn – Aelod Bwrdd

Ymunodd Tim fel aelod cyfetholedig o’r Bwrdd Rheoli ym mis Mawrth 2020.

Ar ôl 35 mlynedd o weithio â Lloyds Bank wnaeth ymddeol yn gynnar yn 2018. Dros 10 mlynedd olaf ei yrfa gweithiodd fel Rheolwr Gweithrediadau Rhanbarthol ar gyfer eu canghennau ledled Cymru a’r Gorllewin gyda chyfrifoldeb am Gost, Rheoli Cyllideb ac Adnoddau, Eiriolaeth Cwsmer, gweithredu Rhaglen Newid y Banc, ystâd ffisegol y Banc a chynllunio Rhwydwaith

Mae Tim yn aelod gohebol o Sefydliad Siartredig y Bancwyr, yn Is-gadeirydd Bwrdd Cyllid Esgobaeth Tyddewi ac yn Aelod Lleyg o Gorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru.

Sue Allen – Aelod Bwrdd

Apwyntiwyd Sue fel aelod cyfetholedig adeg y Bwrdd Rheoli yn Fis Mehefin 2020. Yn flaenorol, eisteddodd Sue yn aelod o Fwrdd y Gymdeithas fel cynrychiolydd aelodau heb bleidlais gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Mae Sue wedi ymddeol o’r GIG ar ôl dros bum mlynedd ar hugain o flynyddoedd o brofiad yn gweithio yn y Sector Iechyd o fewn Ysbytai Prifysgol a’r Sector Preifat yn y DU ac yn y Dwyrain Canol. Mae Sue wedi astudio Gwyddor  Deunyddiau, Systemau Gwybodaeth a Rheoli i lefel BSc (Anrhydedd) ac wedi ymgymryd mewn prosiectau ymchwil.

Ers 2008, cynrychiolir Ward Hendy-gwyn fel Cynghorydd Sir ac mae ganddi ddealltwriaeth glir o’r penderfyniadau polisi strategol sy’n effeithio ar sefydliadau allanol a phobl.