Wedi’i diweddaru 20/07/2020

Ar 3 Ebrill 2020, anfonodd y Gweinidog Tai, Julie James lythyr wedi’i gyfeirio at holl denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru yn amlinellu’r gefnogaeth sydd ar gael mewn ymateb i bandemig y Coronavirus. Gallwch ddarllen copi o’r llythyr hwn yma.

A ydych yn cael anawsterau ariannol o ganlyniad uniongyrchol i COVID-19?


Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael yma.

Cefnogaeth i breswylwyr dros 50 oed

Ydych chi dros 50 oed neu’n adnabod unrhyw un o 50 oed sydd, am ba bynnag reswm, wedi dod yn ynysig yn gymdeithasol, wedi tynnu’n ôl, wedi colli eu hyder neu ddim yn teimlo’n dda? Oeddech chi’n gwybod bod Age Cymru yn gweithredu prosiect Cysylltiadau Bywyd Cyfeillio sy’n ceisio cefnogi unigolion i wneud y pethau maen nhw’n mwynhau eu gwneud ac i fyw’r bywyd maen nhw ei eisiau.

Am fwy o wybodath am y prosiecct hwn ewch i wefan Age Cymru.

Neges gan Bro Myrddin i’n Preswylwyr


Diogelu iechyd a diogelwch ein Pobl yw ein blaenoriaeth. Yn dilyn cyngor y Llywodraeth mewn perthynas â Coronavirus, fe fydd ein Swyddfa ar gau nes bydd rhybudd pellach.

Bydd staff ein swyddfa yn gweithio’n ystwyth ac yn parhau i fod ar gael dros y ffôn neu e-bost (Oriau Agor 8:30 yb i 4:30  yp o ddydd Llun i ddydd Iau, dydd Gwener 8.30 yb. i 4 yp). Fe fydd ein gwasanaeth brys arferol yn parhau i weithio y tu allan i’r oriau yma.

Ein cynllun gweithredu……

· Cwblhawn atgyweiriadau brys yn unig a pharhawn i wneud gwasanaethau hanfodol i’ch cartref (gwasanaethu boeleri a phrofion diogelwch trydanol 5 mlynedd).

· Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am rin cynnydd a’n safle fel Cymdeithas o ran darparu gwasanaethau.

· Cymryd pob rhagofal angenrheidiol lle na ellir osgoi cyswllt wyneb i wyneb.

· Cynlluniwn a gwneud y trefniadau gofynnol i staff ddychwelyd i’r swyddfa pan fydd yn ddiogel i wneud hynny.

Beth allwch chi wneud….

· Rheoli eich cyfrif ar-lein trwy ein porth preswylwyr yn www.bromyrddin.co.uk, trwy eich ap ‘My Bro Myrddin’, cysylltu â ni drwy ffôn ar 01267 232714.

· Dywedwch wrthym os yr ydych yn hunan-ynysu, wedi teithio i ardal heintiedig yn ddiweddar neu wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw berson sydd neu a allai gael ei heintio gan y Coronafiwrs – mae hyn yn hanfodol os oes gennych atgyweiriad rhagorol neu apwyntiad ag aelod o staff.

· Gadwech i ni wybod os ydych chi’n cael neu’n disgwyl cael unrhyw anawsterau talu’ch rhent o ganlyniad i’r Coronafirws.

· Byddwch yn ymwybodol bod gweithio’n ystwyth yn newydd i lawer ohonom yn y swyddfa ac efallai byddwn yn profi rhai anawsterau technegol yn y cyfamser.

· Dilynwch ni ar amryw o lwyfannau cyfrangau cymdeithasol i gael eich diweddaru ar unrhyw ddatblygiadau o ddarpariad ein gwasanethau (Facebook, Instagram a Twitter @bromyrddinha).

· Dilynwch ganllawiau Llywodraeth y DU ynghylch osgoi pob cyswllt diangen i helpu i atal Coronavirus rhag lledaenu.

Galwadau Lles
Rydym yn deall fod yr angen i ynysu’ch hun mynd i fod yn anodd, yn enwedig i’r rhai sy’n byw ar eu pennau hunain. Os hoffech chi sgwrsio gyda rhywun, rhowch alwad i ni gan y byddwn yn cynnig gwasanaeth galwadau lles ffôn a fydd yn rhoi llais cyfeillgar i chi ei glywed yn ystod yr amser digynsail yma.

Grwpiau Cymunedol
Rydym yn chwilio ein cymunedau am gynifer â phosibl o grwpiau cymunedol sy’n cynnig gwasanaethau hanfodol fel siopa ac ati. Cysylltwch â ni i drosglwyddo’r wybodaeth werthfawr yma i chi.

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd yn ystod cyfnod rhyfeddol i ni gyd.