Mae Bro Myrddin wastad yn sicrhau ei bod yn cyflawni ei chenhadaeth, yn canolbwyntio ar ei gweledigaeth ac yn aros yn ffyddlon i’w gwerthoedd.

Ein Cenhadaeth

I gyfoethogi bywydau pobl trwy ddarparu cartrefi cynaliadwy o ansawdd da trwy sefydliad y mae pobl yn falch o fod yn gysylltiedig ag ef.

Rydym am wneud gwahaniaeth parhaol a chadarnhaol i fywydau ein bobl heddiw ac yn y dyfodol.

Ein Preswylwyr yw’r rhai rydyn ni’n bodoli ar gyfer a’n staff yw pwy ydyn ni, mae’n bwysig i ni fod y ddau randdeiliad hynny yn allweddol wrth lunio’r Gymdeithas a’r gwasanaethau y mae’n eu darparu.

Ein gweledigaeth

I fod yna i’n pobl.

Ein dyhead yw bod yn Gymdeithas Tai eithriadol, ma’n gyrru popeth a wnawn.

Byddwn yn gwneud popeth o few nein hadnoddau i ddarparu rhagoriarth I’n pobl a’n cymunedau.

Ein gwerthoedd

Rydym wedi ymrwymo i ddilyn gwerth ym mhopeth a wnawn:

  • Rhagweithiol – gellir dibynnu arnom i fod yn rhagweithiol, yn arloesol a chanolbwyntio ar gwsmeriaid wrth gyflenwi gwasanaethau o ansawdd uchel.
  • Gweithio gyda’n gilydd – rydyn ni’n cydnabod ein bod yn cael ein grymuso a’n bod yn grymuso pobl eraill drwy gydweithio. Rydyn ni’n gwerthfawrogi bod unigolion yn unigryw ac rydyn ni’n croesawu gwahaniaeth ac amrywiaeth, gan weithredu’n onest drwy fod yn agored a pharchus.
  • Atebol – rydyn ni’n atebol am ein gweithredoedd ac yn dryloyw yn ein gwaith.
  • Cymhelliad – cawn ein cymell i fod yn ddibynadwy fel unigolion a gweithwyr proffesiynol gan greu cyfleoedd ar gyfer canlyniadau cadarnhaol i breswylwyr a’r gymuned.
  • Effeithlon – Uchafu ein hadnoddau ac ymdrechu i leihau gwastraff amser er mwyn sicrhau gwerth am arian ym mhopeth a wnawn, gan wneud pethau’n iawn y tro cyntaf adeg yr amser iawn.