Mae yna pob math o resymau pam fod angen help o bryd i’w gilydd ar bobl. Gall materion fel diwygiadau lles, iechyd corfforol, iechyd meddwl neu dyled ariannol effeithio sut gall person reoli ei tenantiaethau.
Beth bynnag yw’r rheswm, os ydych yn cael trafferth rheoli eich tenantiaeth ac fod angen help a chyngor ar materion sy’n effeithio chi a’ch teulu, allwch roi gwybod i ni a cael gafael ar gymorth o sefydliadau eraill.Gwasanaethau cefnogi tenantiaeth

  • Gwasanaethau cefnogi tenantiaeth
  • Ein gwasanaeth cymorth cynhwysiant ariannol mewnol
  • Clybiau tanwydd
  • Cam-drin Domestig / Trais
  • Dŵr Cymru