Os byddwn ni’n ymchwilio’n ffurfiol i’ch cwyn, byddwn ni’n gadael i chi wybod beth rydym ni wedi’i ddarganfod yn unol â’r dull o gyfathrebu rydych chi wedi’i ddewis.

Gallai hyn fod drwy lythyr neu ebost, er enghraifft. Os bydd angen, byddwn ni’n llunio adroddiad hirach.

Byddwn ni’n egluro sut a pham rydym ni wedi cyrraedd ein casgliadau.

  • Os ydym ni’n gweld ein bod ni wedi gwneud camgymeriad, byddwn ni’n dweud wrthych beth oedd hyn a pham ei fod wedi digwydd. Byddwn ni’n dangos sut yr effeithiodd y camgymeriad arnoch chi.
  • Os ydym ni’n canfod bai yn ein systemau neu’r ffordd rydym ni’n gwneud pethau, byddwn ni’n dweud wrthych chi ac yn dweud sut rydym ni’n bwriadu newid pethau i atal i hyn ddigwydd eto.
  • Os ydym ni wedi gwneud rhywbeth yn anghywir, byddwn ni’n ymddiheuro bob tro.

Dysgu gwersi

Rydym ni’n cymryd eich pryderon a’ch cwynion o ddifrif ac yn ceisio dysgu o unrhyw gamgymeriadau rydym ni wedi’u gwneud.

Mae ein Tîm Rheoli Gweithredol yn ystyried crynodeb o’r holl gwynion bob chwarter yn ogystal â manylion unrhyw gwynion difrifol.

Mae ein Bwrdd hefyd yn ystyried ein hymateb i gwynion o leiaf ddwywaith y flwyddyn.

Rhoi pethau’n iawn

  • Os na wnaethon ni ddarparu gwasanaeth y dylech fod wedi cael, byddwn ni’n ceisio ei ddarparu nawr os yw hynny’n bosibl.
  • Os na wnaethon ni rywbeth yn dda, byddwn ni’n ceisio ei wneud yn iawn.
  • Os ydych chi ar eich colled oherwydd camgymeriad gennym ni fyddwn ni’n ceisio eich rhoi’n ôl i’r sefyllfa y byddech chi ynddo pe baem ni wedi’i wneud yn iawn.
  • Os ydych chi wedi gorfod talu am wasanaeth eich hun, pan ddylech chi fod wedi’i gael gennym ni, fel arfer byddwn ni’n ceisio gwneud yn iawn am eich colled.

Os nad ydym ni’n llwyddo i ddatrys eich cwyn, gallwch gwyno i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae’r Ombwdsmon yn annibynnol o holl gyrff y llywodraeth a gall edrych ar eich cwyn os ydych chi’n credu eich bod chi’n bersonol, neu’r unigolyn rydych chi’n cwyno ar ei ran:

  • wedi derbyn triniaeth annheg neu wasanaeth gwael drwy fethiant ar ran y corff sy’n ei ddarparu
  • wedi bod dan anfantais bersonol oherwydd methiant y gwasanaeth neu wedi derbyn triniaeth annheg.

Mae’r Ombwdsmon yn disgwyl i chi dynnu ein sylw ni at eich pryderon yn gyntaf a rhoi cyfle i ni roi pethau’n iawn. Gallwch gysylltu â’r Ombwdsmon:

Mae cyrff eraill hefyd ar gael sy’n ystyried cwynion. Er enghraifft Comisiynydd y Gymraeg am wasanaethau yn Gymraeg. Gallwn eich cynghori chi am gyrff o’r fath.