Beth yw Credyd Cynhwysol?

Trefn budd-daliadau newydd yw Credyd Cynhwysol, a hwn yw’r newid mwyaf i’r system lles ers iddi ddechrau. Mae’n cymryd lle’r Budd-dal Tai, Credyd Treth Gwaith, Credyd Treth Plant, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a’r Lwfans Ceisio Gwaith. Bydd yn effeithio ar y rhan fwyaf o’r bobl o ‘oed gwaith’ sy’n hawlio.

Mae dau syniad allweddol y tu ôl i’r newid hwn:
1. Mae un taliad misol y Credyd Cynhwysol yn cymryd lle chwe budd-dal.
2. Dylai Credyd Cynhwysol olygu eich bod yn well eich byd os ydych chi’n gweithio.

Beth fydd Credyd Cynhwysol yn ei gynnwys

Bydd y budd-daliadau canlynol yn dod yn rhan o Gredyd Cynhwysol:

 • Credyd Treth Plant
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Budd-dal Tai
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Treth Gwaith
 • Lwfans Ceisio Gwaith (gyda rhai eithriadau)

Sut fydd y system yn newid?

Mae Credyd Cynhwysol wedi’i gynllunio i wneud taliadau budd-dal yn debycach i gyflog.

Mae’r newidiadau allweddol i’r system fel a ganlyn:

 • Caiff yr holl fudd-daliadau eu talu gyda’i gilydd mewn un taliad misol
 • Bydd y taliadau misol yn ôl-daliadau
 • Un taliad i bob cwpwl os yw partneriaid yn hawlio (gydarhai eithriadau)
 • Mae angen cyfrif banc neu debyg
 • Caiff Budd-dal Tai ei dalu i’r sawl sy’n hawlio ac nid i’rLandlord (gyda rhai eithriadau)
 • Caiff hawliadau eu rheoli ar-lein

Yr her fwyaf yw y byddwch yn gorfod mynd am o leiaf 5 wythnos heb unrhyw arian ar y dechrau cyn i chi dderbyn swm mawr yn sydyn. Yr unig ffordd i reoli hyn yw bod yn barod.

Amserlen Ymgeisio am Gredyd Cynhwysol

Dyma pa mor hir y bydd cais Credyd Cynhwysol yn ei gymryd i’w sefydlu.

WYTHNOS 1 – Cyflwyno hawliad Credyd Cynhwysol, Trefnu apwyntiad gyda’r Ganolfan Byd Gwaith

WYTHNOS 2 – Mynd i apwyntiad yn y Ganolfan Byd Gwaith, Ar ôl y cyfweliad, aros am 4 wythnos tan eich taliad cyntaf

WYTHNOS 3 – Unrhyw hawliad Budd-dal Tai blaenorol yn dod i ben (ar ôl 2 wythnos)

WYTHNOS 4 – Aros

WYTHNOS 5 – Y taliad Credyd Cynhwysol cyntaf yn cael ei dderbyn (ond gall gymryd hyd at 7 diwrnod i ymddangos yn eich cyfrif banc)

Sut i wneud hawliad Credyd Cynhwysol

Bydd angen i chi ddarparu llawer o fanylion cyn y gallwch gwblhau eich hawliad, felly gwnewch yn siŵr fod yr wybodaeth ganlynol wrth law ar y dechrau.

I gyplau sy’n hawlio, bydd angen yr un wybodaeth ar y ddau bartner:

 • Eich enw llawn, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad ebost
 • Prawf o bwy ydych chi (pasport, trwydded yrru neugerdyn EEA)
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Eich manylion banc
 • Manylion llawn eich cyflog ac unrhyw incwm arall (gangynnwys budd-daliadau eraill)
 • Manylion am unrhyw gynilon a allai fod gennych
 • Cyfeiriad eich Landlord (Bro Myrddin).
 • Faint o rent ydych chi’n ei dalu (gallai fod angen eich cytundeb tenantiaeth neu ddatganiad rhent diweddar)

Os oes gennych chi blant, bydd angen y canlynol:

 • Manylion y plant gan gynnwys y rhif Budd-dal Plant
 • Enw, cyfeiriad a rhif cofrestru Darparwr Gofal y Plant, (os yw’n briodol)

Byddwch yn Brysur nawr gyda’r 3 B:

Dyma sut i fynd ati:

Bod yn ofalus gydag arian:

Cynlluniwch o flaen llaw i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu talu eich costau dydd i ddydd yn ogystal â biliau hanfodol a rhent.

Bancio:

Bydd angen i bobl sy’n hawlio Credyd Cynhwysol gael cyfrif banc. Gallai hwn fod yn Gyfrif Cyfredol, Cyfrif Undeb Credyd neu Gyfrif Banc Sylfaenol (sydd ar gael yn y rhan fwyaf o fanciau i bobl â hanes credyd gwael).

Bod ar-lein:

I gyflwyno a rheoli eich hawliad.

Cyn gynted ag y byddwch yn gwybod eich bod yn symud at y Credyd Cynhwysol – siaradwch â ni. Rydym ni’n awyddus i’ch helpu chi.